Stadsloppscoachen Emma tipsar

Skapa ett mål
Alla har vi ett gemensamt mål, att springa Karlstad Stadslopp. Dock kommer det skilja mycket från
oss i mellan vad vi har för ambitioner och förutsättningar att springa. Oavsett vilken nivå du är på
är det viktigt att skapa ett mål med ditt stadslopp. Så frågan är, vad är ditt mål?
Ett effektivt och bra sätt jag brukar använda mig av för att sätta upp mål är metoden SMARTA, det
spelar ingen roll vad det är för mål och det kan appliceras på vad som helst.
SMARTA-metoden bygger på att dina mål ska vara:
• Specifikt
• Mätbart
• Accepterat/angelägenhet
• Realistiskt
• Tidsbestämt
Specifikt. Skriv ned och formulera ditt mål så specifikt du kan. Vad är det du vill uppnå? Vill du bli
snabbare? Uthålligare? Må bättre? Målet ska vara tydligt beskrivet.
Mätbart. Ditt mål är mätbart, t.ex. att du ska springa loppet under en viss tid. Hur snabbt springer
du idag?
Accepterat/angelägenhet. Kanske det allra viktigaste kriteriet. Är din målsättning självvald? Vad
grundar sig din målsättning på – yttre påverkan så som påtryck från andra eller är det faktiskt du
själv som vill utföra målet? Välj dina målsättningar omsorgsfullt så har du goda förutsättningar att
nå dem. Varför är just det här målet viktigt för dig? Och framförallt, hur mycket är du villig att satsa
på ditt mål? Det är onödigt att sätta upp ett mål om du inte har någon lust att genomföra det.
Realistiskt. Sätt ett upp mål som är rimligt och realistiskt. Är målsättningen realistiskt utifrån ditt
utgångsläge? Det är lätt hänt att sätta ett för högt mål och därmed tappa motivation längs vägen
när du upptäcker att det var för svårt.
Tidsbestämt. När ska målet vara uppnått?
Ett specifikt och konkret mål gör det mycket lättare att motivera dig till din träning. Det ger med
största sannolikhet ökad fokus och kanske också tänder din träningsstubin. Det är viktigt att veta
att det inte finns inga riktiga eller felaktiga mål, men ett bra mål som är genomförbart är anpassat
efter din nivå. Målet med stadsloppet kan vara t.ex. att springa loppet på en viss tid, få en
hälsosammare livsstil eller något annat. Fundera på vad just ditt mål och använd dig gärna av
SMARTA-metoden.

 

Foto: Fredrik Karlsson/ Solsta Foto